Официални правила за участие в играта
„Jacobs 3in1 пътуване с твоя отбор мечта“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, с ЕИК 203439093 и търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12A, етаж 3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.jacobs3in1.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://www.jacobs3in1.bg.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, Якобс Дау Егбeртс ОПС БГ ЕООД, Тера Комюникейшънс АД, XATC CПOT TOMПСОН ЕООД, Тип Топ Куриер АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.jacobs3in1.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 024191205, 0898150505 , (стойността на разговора е спрямо вашия тарифен план).

5. В Промоцията участват всички продукти Jacobs 3in1 с промоционална комуникация на тях (съдържаща информация за участие в промоцията).

6. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 02.10.2017 г. – 12.11.2017 г. само на територията на Република България. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 02.10.2017 г.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Стъпка 1: Закупете кафе Jacobs 3in1 с промоционална комуникация на опаковката.

2. Стъпка 2: Регистрирайте кода от вътрешната страна на опаковката на www.jacobs3in1.bg.

Един код може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. С една регистрация може да бъде въведен само един код.

2.1 2.1 Всеки участник може да регистрира максимум 20 кода на ден.

2.2 За да може да участва в промоцията през интернет (www.jacobs3in1.bg) всеки участник при първата си регистрация ще трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер и да го потвърди преди да му се финализира регистрацията на първия код. За целта на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията на първия код. Всяка следваща регистрация от същия мобилен телефон ще бъде отчетена без въвеждането на код за сигурност, тъй като вече телефонният номер ще е валидиран като реален и действащ.

3. Стъпка 3: Веднага след всяка регистрация на код в интернет, в последяващ екран, всеки участник получава известие за това колко общо кода е регистрирал въпросния участник.

4. За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 936 награди:

600 броя Външни Батерии, възможност за спечелване при регистриране на 1 код.

300 броя Безжични Стерео Слушалки, възможност за спечелване при регистриране на 10 кода.

30 броя Аудио Системи, възможност за спечелване при регистриране на 25 кода.

6 броя Ваучери за Екскурзия на стойност 1000 лева (с ДДС), възможност за спечелване при регистриране на 50 кода.

Периодът за използване на наградата е 01.12.2017г – 28.02.2018г. и ще бъде валиден за ползване в агенция Оушън Травел, с адрес: гр. София, п.к. 1000, бул „Витоша“ 26, тел.: +359 2 9804001, +359 2 9801113. Ваучерът е валиден за всяка туристическа услуга и може да включва настаняване, транспорт, храна и други туристически услуги, предлагани от агенцията, при условие че не надвишават стойността на ваучера. Броят хора, които ваучерът покрива може да е по-малък или равен на 10, при условие, че не се надвишава стойността на ваучера.
Конкретните детайли за туристическите услуги, ползвани с ваучера, броят хора, местоположението и точното време за ползване ще се уточнят заедно с туристическата агенция от победителя в Промоцията, в зависимост от наличните оферти за периода, избран от победителя. Резервацията и организацията на туристическите услуги с ваучера в рамките на периода му на валидност, са отговорност на победителя.

5. Теглене на наградите:

5.1 Наградите ще бъдат изтегляни чрез специално разработен за нуждите софтуер за теглене на награди на случаен принцип измежду участници регистрирали кодове в играта. Тегленията за всяка пропорционална част от наградите ще се извършват всяка седмица от периода на промоцията. Участникът ще участва в тегленето за наградите за тази седмица, в която изпрати последния код от съответния необходим брой за всяка награда както и всяко теглене след това, в случай, че вече не е спечелил някоя от наградите! Печелившите ще бъдат обявявани на http://www.jacobs3in1.bg в рамките на 48 часа след края на всяка съответна седмица от промоцията.

5.2 Всеки изпратен код се натрупва, като при регистрация на 1 код ще имат възможност да спечелят награда външна батерия, при регистриране на 10 кода има възможност за спечелване на безжични стерео слушалки, при регистриране на 25 кода има възможност за спечелване на аудио система и при регистриране на 50 кода има възможност за спечелване на ваучер за екскурзия на стойност 1000 лева. При натрупване на необходимия брой кодове за участие в томболата за съответната награда, участникът бива включен в седмичната томбола. Така, например, при регистрирани 50 кода, участникът участва 50 пъти за теглене на външна батерия, 2 пъти за теглене на една аудио система, 1 път за теглена на ваучери за екскурзия на стойност 1000 лева.

5.3 Уникални идентификатори на всеки участник са мобилният му телефонен номер и имейл. За да могат да бъдат сумирани точките за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира кодовете посочвайки един и същ мобилен номер и имейл.

5.4 Не се допуска спечелването на повече от една награда от всеки вид от един участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия и посочен един и същи адрес за доставка) за периода на промоцията!

5.5 Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

5.6 ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ ОПАКОВКИТЕ С ПЕЧЕЛИВШИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

5.7 С ОГЛЕД ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ОПАКОВКИ С ПЕЧЕЛИВШИ КОДОВЕ!

6. Получаване на наградите:

6.1 Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS. В срок от 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата на предоставения им в SMS телефон за връзка или на специален екран в системата за регистрация на www.jacobs3in1.bg. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

6.2 Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер до 50 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 20 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

6.3 Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера опаковки с печеливши промоционални стикери с кодове!

6.4 В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

6.5 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

6.6 Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании JDE както и техните подизпълнители (ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД, ТИП ТОП КУРИЕР АД или ХАТС СПОТ ТОМПСОН ЕООД за цели свързани с играта, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, и/или разпространението на наградите.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ

1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

2. Организаторът на промоцията /играта/ не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху стикери с печеливши кодове. Всички регистрации на промоционални кодове, напечатани от вътрешната страна на опаковката, подлежат на проверка от Организатора.

3. Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай, че промоционални опаковки не се предлагат в определен търговски обект.

4. Организаторът на промоцията /играта/ и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.

5. Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай, че промоционални опаковки от изминали вече промоции се продават по време на настоящата промоция, както и ако промоционални опаковки се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.

6. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

7. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

8. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

9. Промоцията се организира от Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД на територията на Република България. „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 02.10.2017 г.